راهنمای تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری(بخش دوم)

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۸:۵۸ کد : ۲۰۰۷۶ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۵۴۹

تحویل دادخواست:

پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست، و ضمایم دادخواست می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استانها تحویل شود.

ثبت دادخواست در دفاترنمایندگی مستقر در مراکز استان ها یا دفاتر خدمات قضایی، تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.

در صورت مراجعه به دفاترنمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استانها ویا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رسیدی که بر روی آن شماره رهگیری ۱۶ رقمی، تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شماره رمز درج شده است به تحویل دهنده دادخواست ارائه می شود.

درخواست صدور دستور موقت:

چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

پاسخ صادقانه به سوال صدر داد خواست "آیا تاکنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته اید؟ " الزامی است.

مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری بر اساس اهم دستگاه های اجرایی طرف شکایت:

-جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:

۱- تصویر آراء قطعی کمیسیون ماده صد (اعم از بدوی و تجدیدنظر) یا آراء صادره از سایر کمیسیون های شهرداری نظیر کمیسیون ماده ۷۷

۲- تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

۳- تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان

۴- دلایل ذی سمت بودن شاکی در پرونده- کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه

۵- دلایل ذینفع بودن شاکی در پرونده –کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه

تبصره۱: در صورت فوت مالک یا ذی نفع وراث با ارائه گواهی انحصار وراثت می توانند در دیوان اقامه دعوی نمایند و یا پرونده را ادامه دهند.

تبصره ۲: در صورت استناد به رأی هیأت عمومی قید شماره و تاریخ رای صادره الزامی است.

-جهت اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در استانداریها:

تصویر رای کمیسیون، سایر مستندات الزامی است.

-جهت اعتراض به آراء قطعی و اقدامات طرف شکایت در خصوص موضوعات اداری، استخدامی:

-حکم کارگزینی-تصویر رای مورد اعتراض-احکام و مستندات مربوط به خواسته.

-جهت اعتراض به آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار و تأمین اجتماعی:

-آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف –ارائه گواهی ابلاغ رای (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) -دلایل و مستندات.

- جهت اعتراض به آراء بیمه و بازنشستگی:

-مدارک پرداخت حق بیمه، مدارک کارگزینی (در صورت استخدام دولتی شاکی) - تصویر صفحه اول دفترچه بیمه-تصویر کارت ملی یا شناسنامه و سایر دلایل و مستندات.

-جهت اعتراض به آراء تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی:

- تصویر رای قطعی هیأت تشخیص و مطالبات (اعم از بدوی و تجدیدنظر) -دلایل و مستندات-گواهی ابلاغ رأی

- جهت اعتراض به موضوعات مربوط به گمرک:

اظهار نامه، ضمانت نامه بانکی، سایر مدارک و مستندات

- جهت اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی:

تصویر آرای قطعی اعم از بدوی یا تجدیدنظر، سایر مستندات-گواهی ابلاغ رأی

- جهت اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف:

تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت و سایر مستندات

- جهت اعتراض به اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور:

آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن، سایر مستندات

راهنمای طرح دادخواست تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی:

طبق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آرا شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها در مهلت مقرر قانونی، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد.

راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:

طبق ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری احکام قطعی صادره از شعبه دیوان عدالت اداری قابلیت اعاده دادرسی دارند.

جلب ثالث:

مستنداً به ماده ۵۴ قانون دیوان هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

ورود ثالث:

طبق ماده ۵۵ قانون دیوان هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند میتواند با تقدیم دادخواست وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رای می نماید.

اعتراض ثالث:

به موجب ماده ۵۷ قانون دیوان آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتیکه به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است.این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می نماید.

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست دادخواست بدوی


نظر شما :