اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین نصاب معاملات

۲۲ آبان ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۱ کد : ۲۲۷۳۵ اخبار عمومی
تعداد بازدید:۱۶
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات» طی نامه شماره ۱۴۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات (طبقه‌ بندی معاملات‌)مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ به شرح زیر است:

 

معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می شوند :

الف (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲)- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰ر۱) ریال باشد.

ب (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲)- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال تجاوز نکند.

پ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲)- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال باشد.

تبصره ۱ ـ وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی مکلف‌ است‌ در ابتدای هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را بر اساس‌ شاخص‌ بهای کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

تبصره ۲ ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی واحد متقاضی معامله‌ می باشد.

تبصره ۳ ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از نصاب‌ های فوق‌ نباید با تفکیک‌ اقلامی که‌ به‌ طور متعارف‌ یک‌ مجموعه‌ واحد تلقی می شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌ تر برده‌ شود.

 

 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۰/۸/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۹۵۴/۵۶ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جزءهای (الف) و (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت۶۱۱۷۹هـ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲، واژه «کل» حذف می‌­شود.

محمد مخبــر

 

معاون اول رییس‌جمهور


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین نصاب معاملات نصاب معاملات 1402 مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشان


نظر شما :