اخبار عمومی

اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین نصاب معاملات

اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین نصاب معاملات

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات» طی نامه شماره ۱۴۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ادامه مطلب