مطالب مرتبط با کلید واژه

دیوان عالی کشور


توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار

توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار/ آیا به صرف صدور حکم اعسار، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود؟

ادامه مطلب