آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویانتعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان
فرم درخواست شرکت در طرح "همیار دانشجو"فرم درخواست شرکت در طرح "همیار دانشجو"مقررات راجع به دانشجویان
قانون رسیدگی به تخلفات اداریقانون رسیدگی به تخلفات اداریمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۲۵ اسفند ۱۳۶۵
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداریآیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداریمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۰۶ خرداد ۱۳۶۶
قانون صندوق رفاه دانشجویانقانون صندوق رفاه دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان۰۴ اسفند ۱۳۷۱
اساسنامه صندوق رفاه دانشجویاناساسنامه صندوق رفاه دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان۰۴ دی ۱۳۷۳
آیی نامه پژوهانه (GRANT) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیآیی نامه پژوهانه (GRANT) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۲۷ شهریور ۱۳۹۰
آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمیمنسوخ شده۰۹ بهمن ۱۳۹۰
آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای هیات علمیمنسوخ شده۰۹ بهمن ۱۳۹۰
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمقررات عام و کلی ناظر و حاکم بر دانشگاه۱۰ بهمن ۱۳۹۵
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشورقانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشورمقررات عام و کلی ناظر و حاکم بر دانشگاه۱۴ اسفند ۱۳۹۵
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیقانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۳۱ مرداد ۱۳۹۶
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیقانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمقررات راجع به دانشجویان۳۱ مرداد ۱۳۹۶
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه کاشانآیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه کاشانمقررات عام و کلی ناظر و حاکم بر دانشگاه۲۴ بهمن ۱۳۹۶
آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه کاشانآیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه کاشانمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۰۹ مهر ۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۲۳ مرداد ۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمقررات راجع به دانشجویان۲۳ مرداد ۱۳۹۸
شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویانشیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان۲۷ مرداد ۱۳۹۸
آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجوییآیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجوییمقررات راجع به دانشجویان۱۵ شهریور ۱۳۹۹
آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیآیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۰۸ بهمن ۱۳۹۹