آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای هیات علمیمنسوخ شده۰۹ بهمن ۱۳۹۰
آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای هیات علمی۱۷ بهمن ۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۲۳ مرداد ۱۳۹۸
آیی نامه پژوهانه (GRANT) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیآیی نامه پژوهانه (GRANT) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۲۷ شهریور ۱۳۹۰
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیقانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۳۱ مرداد ۱۳۹۶
آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیآیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۰۸ بهمن ۱۳۹۹
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشانآیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشانمقررات راجع به اعضای هیات علمی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه کاشانآیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه کاشانمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۰۹ مهر ۱۳۹۷
شیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشورشیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشورمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۲۴ خرداد ۱۴۰۱
قانون رسیدگی به تخلفات اداریقانون رسیدگی به تخلفات اداریمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۲۵ اسفند ۱۳۶۵
آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۱۷ بهمن ۱۴۰۰
آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمیمنسوخ شده۰۹ بهمن ۱۳۹۰
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداریآیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداریمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۰۶ خرداد ۱۳۶۶
شیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشورشیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشورمقررات راجع به دانشجویان۲۴ خرداد ۱۴۰۱
شیوه نامه اجرایی همیار دانشجو در سال ۱۴۰۱شیوه نامه اجرایی همیار دانشجو در سال ۱۴۰۱مقررات راجع به دانشجویان۱۲ شهریور ۱۴۰۱
فرم درخواست شرکت در طرح "همیار دانشجو"فرم درخواست شرکت در طرح "همیار دانشجو"مقررات راجع به دانشجویان
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران | پرداخت شهریه دانشگاهآیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران | پرداخت شهریه دانشگاهمقررات راجع به دانشجویان۱۱ خرداد ۱۴۰۱
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورشیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورمقررات راجع به دانشجویان۰۷ تیر ۱۴۰۱
دستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشوردستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورمقررات راجع به دانشجویان۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویانتعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان