آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۵۲ مورد از کل ۵۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورشیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورمقررات راجع به دانشجویانمنسوخ شده۲۵ بهمن ۱۴۰۰
آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییمقررات راجع به دانشجویان۱۷ بهمن ۱۴۰۰
آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمی۱۷ بهمن ۱۴۰۰
آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای هیات علمی۱۷ بهمن ۱۴۰۰
دستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشوردستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورمقررات راجع به دانشجویان۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
آیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیآیین نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۰۸ بهمن ۱۳۹۹
شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویانشیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان۲۷ مرداد ۱۳۹۸
آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای هیات علمیمنسوخ شده۰۹ بهمن ۱۳۹۰
آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییآیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجراییمقررات راجع به اعضای غیرهیات علمیمنسوخ شده۰۹ بهمن ۱۳۹۰
آیی نامه پژوهانه (GRANT) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیآیی نامه پژوهانه (GRANT) اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمقررات راجع به اعضای هیات علمی۲۷ شهریور ۱۳۹۰
تعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویانتعهدنامه واگذاری خوابگاه دانشجویی در خصوص اموال دانشجویانمقررات راجع به دانشجویان
فرم درخواست شرکت در طرح "همیار دانشجو"فرم درخواست شرکت در طرح "همیار دانشجو"مقررات راجع به دانشجویان