پرونده اصل چهارم قانون اساسی

تعداد دانلود :۴۵
۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۷
تعداد بازدید: ۴۵

مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی
دانلود فایل
1.247 MB
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان(بررسی اصل چهارم)
دانلود فایل
0.748 MB


کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است

کلید واژه ها: اصل چهارم قانون اساسی قانون اساسینظر شما :