پرونده اصل بیست و ششم قانون اساسی

تعداد دانلود :۷۰
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۵:۱۵
تعداد بازدید: ۷۰

شرح مبسوط قانون اساسی شرح اصل بیست و ششم قانون اساسی
دانلود فایل
2.288 MB
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (بررسی اصل بیست و ششم)
دانلود فایل
0.626 MB


اصل بیست و ششم:
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

کلید واژه ها: پرونده اصول قانون اساسی قانون اساسی پرونده اصل بیست و ششم قانون اساسی اصل بیست و ششم قانون اساسی اصل ۲۶ قانون اساسی مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه کاشاننظر شما :