جستجو :

اولین نرم افزار ارائه خدمات پلیسی از طریق موبایل


موبایل اپلیکیشن "تأمین‌اجتماعی من" تنها اپلیکیشن رسمی و مورد تأیید سازمان تأمین‌اجتماعی است.


به منظور تسهیل دسترسی عموم مردم شریف به‌ویژه حقوقدانان و پژوهشگران رشته حقوق و نیز کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به مجموعه‌های قوانین و مقررات، نرم‌افزار « کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات» در قالب «همراه» ارایه شده است.


بهره برداری از خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به صورت یکپارچه، در همه جا و هر زمان برای عموم شهروندان.