جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ فرهنگیان


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد ۲- انتخاب نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور