جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - گزارش کمیسیون های برنامه، بودجه و محاسبات و ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه های مسئول درخصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور


اهم مذاکرات این جلسه (صبح و بعد از ظهر) به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح بانکداری اسلامی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح بانکداری اسلامی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- بررسی تقاضای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲- قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن