جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - اعلام وصول طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: -رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد