جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی برای تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱-انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها ۲-اعلام وصول پنج فقره لایحه