جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش اصلاحی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت