جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون عمران (ارجاع از صحن) در مورد طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها (ارجاع از صحن) در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها (ارجاع از صحن) در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - تصویب لایحه اصلاح تبصره ۱ بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی - تولیدی به کشور