جستجو :

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون اقتصادی برای رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور


اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی جهت تامین نظر و رفع ایراد شورای نگهبان در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - تعزیرات و مجازات های بازدارنده